OBJEDNÁVKA
FINANCE JAKO SLUŽBA 

      Proefo Conaas s.r.o.
      Jeseniova 2769/208
      Praha 3, 130 00
      info@proefo.com

*Odesláním Objednávky dochází mezi poskytovatelem a objednatelem k uzavření Smlouvy ve znění Objednávky a všeobecných obchodních podmínek poskytovatele (VOP). Odsouhlasením Objednávky objednatel stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil.

DODATEČNÉ INFORMACE K OBJEDNÁVCE A SPOLUPRÁCI

(1) Power BI aplikace

 • obsahuje přizpůsobenou verzi demo aplikace
 • aplikace reportuje zejména: výsledovku, cash flow, finanční plán, finanční metriky, odvětvové metriky, projektovou analýzu

(1) Implementace

 • zajištění připojení na datové zdroje (pokud možno automaticky)
 • asistence při vytvoření manažerské struktury, datové kvality a procesů
 • vysvětlení obsahu a funkcionalit aplikace při finalizaci implementace

(1) Podpora

 • pohotově vyřešíme, když neproběhne pravidelná aktualizace
 • neprodleně zodpovíme otázky k číslům a logice v aplikaci
 • aplikaci přizpůsobíme menším změnám

(2) Manažerský controlling

 • při aktualizaci aplikace o nová účetní data identifikujeme nedostatky v účetních datech, případně v datové nebo účetní logice
 • uděláme vše proto, aby byla data v aplikaci maximálně spolehlivá
 • Včetně podpory, implementace a Power BI aplikace

(3) Externí CFO

 • každý měsíc po dokončení měsíční účetní uzávěrky se potkáváme (online pokud není domluveno jinak)
 • procházíme společně čísla, implikace pro strategii, co se (ne)daří a odpovídáme na otázky
 • Včetně manažerského controllingu, podpory, implementace a Power BI aplikace

Průměrná délka implementace řešení je 1-2 měsíce

V průběhu zkušebního období lze spolupráci kdykoliv zrušit, přičemž po uplynutí 5 kalendářních dní platí poplatek pro celý měsíc. Poté spolupráce přechází automaticky do kontraktu na 12 měsíců. V případě požadavku klienta prodloužit spolupráci jen o 9 měsíců se částka navyšuje o 10 %, v případě požadavku klienta prodloužit spolupráci jen o 6 měsíců se částka navyšuje o 20 %.

Cena za dodatečné služby nad rámec spolupráce je 1 250 Kč / 50€ / hodina bez DPH.

Vedení účetnictví se naceňuje individuálně.

Perioda implementace počítá obecně s užší spolupráci s klientem, aby finanční aplikace a analýzy splnily očekávání, obsahovali co nejspolehlivější data a byly implementováni bez zbytečného prodlení.

Měsíční fakturace probíhá pravidelně k 15. dni v měsíci se splatností do konce měsíce.

Fakturace se vztahuje k aktuálnímu měsíci poskytovaných služeb.

Cena zahrnuje standardně licenci a přístup pro jednoho uživatele. Přístup pro každého dalšího uživatele je zpoplatněn částkou 500 Kč / 20€ bez DPH / měsíc.

Na fakturaci se vztahuje daň podle povinnosti plynoucí ze zákona.

Právní upozornění: Objednatel tímto výslovně přijímá ustanovení Smlouvy včetně VOP. Objednávka je nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ) a strany mají v úmyslu uzavřít Smlouvu a být jí vázány. Tuto objednávku nelze přijmout modifikovanou akceptací a obchodní zvyklosti a další ustanovení OZ jsou ve VOP vyloučeny. Lhůta k přijetí této nabídky je 7 dní ode dne vyhotovení a v této době může být poskytovatelem odvolána dle § 1738 odst. 1 OZ. K poskytnutí Služeb je nutno zaslat poskytovateli podklady do 20. dne měsíce, ideálně však do 10. dne. Výstupy poskytne poskytovatel nejdříve 20 dnů od obdržení všech podkladů. Objednatel se zavazuje dodat obsahově a formálně správné poklady a informace dle účinných právních předpisů, tj. veškeré informace a vysvětlení, které mohou mít vliv na správnost a úplnost Služeb dle Smlouvy. V případě, kdy objednatel nebude plnit své povinnosti zavazuje se uhradit další náklady typu správní poplatky, náklady na odvrácení škody apod. ve smyslu čl. 5.5. VOP. Objednatel poskytuje Služby v pracovní době 9:00 - 16:30 v pracovní dny. Poskytovatel je oprávněn žádat zálohu za služby ve výši min. 50%.

VOP obsahují (čl. 8) vyloučení a omezení odpovědnosti poskytovatele ze Smlouvy, na což je objednatel upozorněn a je mu to známo. VOP mohou být poskytovatelem dle § 1751 odst. 1 OZ změněny, což bude objednateli oznámeno na webových stránkách www.proefo.com bez nutnosti mu zasílat samostatné upozornění a stranám není známa žádná okolnost dle § 1752 odst. 2 OZ.

Poskytovatel je oprávněn užít služby 3. osoby k plnění Smlouvy. Poskytovatel k plnění Smlouvy zpracovává osobní údaje (čl. 9. VOP) objednatele a další osobní údaje, které mu objednatel předloží. Jedná se o dobrovolné zpracování osobních údajů a předloží-li objednatel osobní údaje 3. osoby, prohlašuje tím, že má k tomuto její souhlas a zavazuje se jej udržovat platný. V dostatečném časovém předstihu před skončením Smlouvy si objednatel zajistí poskytování Služeb od osoby odlišné od poskytovatele, neboť po skončení poskytování Služeb poskytovatelem mu hrozí škoda, za kterou pak sám odpovídá.

Objednatel se zavazuje dodržovat Ceník poskytovatele, kde jsou uvedeny vícepráce, např. expresní služby. Vše uvedené v rozsahu Služeb výše je kryto paušální odměnou, ostatní nad rámec jsou vícepráce. Odměnu může poskytovatel zvýšit o inflaci. Druhá a další upomínky k plnění povinností objednatele např. za dodání podkladů jsou zpoplatněny. VOP obsahuje dohodu o mlčenlivosti, tedy povinnost nesdělovat nikomu žádné důvěrné informace týkající se plnění Smlouvy ani obchodní tajemství pod smluvní pokutou 1 mil. Kč za každé jedno porušení. Při skončení smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem je poskytovatel oprávněn žádat sankční poplatek dvě (2) měsíční Odměny. Význam slov zde uvedených a jejich definice jsou uvedeny ve VOP.