Důležité informace k objednávce

Právní upozornění: Objednatel tímto výslovně přijímá ustanovení Smlouvy včetně VOP. Objednávka je nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ) a strany mají v úmyslu uzavřít Smlouvu a být jí vázány. Tuto objednávku nelze přijmout modifikovanou akceptací a obchodní zvyklosti a další ustanovení OZ jsou ve VOP vyloučeny. Lhůta k přijetí této objednávky je 7 dní ode dne vyhotovení a v této době může být poskytovatelem odvolána dle § 1738 odst. 1 OZ. K poskytnutí Služeb je nutno zaslat poskytovateli podklady do 20. dne měsíce, ideálně však do 10. dne. Výstupy poskytne poskytovatel nejpozději do 20 dnů, ideálně však do 10. dne od obdržení všech podkladů. Objednatel se zavazuje dodat obsahově a formálně správné poklady a informace dle účinných právních předpisů, tj. veškeré informace a vysvětlení, které mohou mít vliv na správnost a úplnost Služeb dle Smlouvy. V případě, kdy objednatel nebude plnit své povinnosti zavazuje se uhradit další náklady typu správní poplatky, náklady na odvrácení škody apod. ve smyslu čl. 5.5. VOP. Objednatel poskytuje Služby v pracovní době 9:00 - 17:00 v pracovní dny.

VOP obsahují (čl. 8) vyloučení a omezení odpovědnosti poskytovatele ze Smlouvy, na což je objednatel upozorněn a je mu to známo. VOP mohou být poskytovatelem dle § 1751 odst. 1 OZ změněny, což bude objednateli oznámeno na webových stránkách www.proefo.com bez nutnosti mu zasílat samostatné upozornění a stranám není známa žádná okolnost dle § 1752 odst. 2 OZ.

Poskytovatel je oprávněn užít služby 3. osoby k plnění Smlouvy. Poskytovatel k plnění Smlouvy zpracovává osobní údaje (čl. 9. VOP) objednatele a další osobní údaje, které mu objednatel předloží. Jedná se o dobrovolné zpracování osobních údajů a předloží-li objednatel osobní údaje 3. osoby, prohlašuje tím, že má k tomuto její souhlas a zavazuje se jej udržovat platný. V dostatečném časovém předstihu před skončením Smlouvy si objednatel zajistí poskytování Služeb od osoby odlišné od poskytovatele, neboť po skončení poskytování Služeb poskytovatelem mu hrozí škoda, za kterou pak sám odpovídá.

Vše uvedené v rozsahu Služeb výše je kryto paušální odměnou, ostatní nad rámec jsou vícepráce. Odměnu může poskytovatel zvýšit o inflaci. Druhá a další upomínky k plnění povinností objednatele např. za dodání podkladů jsou zpoplatněny. VOP obsahuje dohodu o mlčenlivosti, tedy povinnost nesdělovat nikomu žádné důvěrné informace týkající se plnění Smlouvy ani obchodní tajemství pod smluvní pokutou 1 mil. Kč za každé jedno porušení. Při skončení smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem je poskytovatel oprávněn žádat sankční poplatek dvě (2) měsíční Odměny. Význam slov zde uvedených a jejich definice jsou uvedeny ve VOP.